Квантово-хiмiчний аналiз усiх можливих пар основ ДНК m1Thy · m9Ade

Плоднiк, ДП
Войтешенко, IС
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:158-164
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.07.158
Розділ: Біофізика
Мова: Українська
Анотація: 

Вперше квантово-хiмiчними методами на рiвнi теорiї MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/ 6-311++G(d,p) отримано повне сiмейство воднево-зв’язаних пар основ ДНК m1Thy · m9Ade, метильованих за глiкозидним атомом азоту, яке нараховує 32 структури. Встановлено, що хугстинiвська пара вiдповiдає глобальному мiнiмуму вiльної енергiї Гiббса, поруч з яким у дiапазонi енергiй 0–1,20 ккал/моль знаходяться ще три локальних мiнiмуми  обернена хугстинiвська, вотсон-крикiвська та обернена вотсон-крикiвська пара. Їхня сумарна заселенiсть за нормальних умов становить 99,9%.

Ключові слова: Квантово-хiмiчний аналiз усiх можливих пар основ ДНК